Van Loon Bedrijfsadvies, gevestigd aan de Balthasar Bekkerwei 74 in Leeuwarden, 8914 BE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Loon Bedrijfsadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit zijn:

* Voor- en achternaam

* Geslacht

* Geboortedatum

* Geboorteplaats

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* E-mailadres

* Bankrekeningnummers

* Namen en geboortedata van uw gezinsleden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Loon Bedrijfsadvies verwerkt uw burgerservicenummer (BSN) en/of Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN). Daarnaast verwerken wij uw inkomensgegevens en gegevens over uw financiële- en economische situatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vanuit wetgeving gelden een aantal verplichtingen: voor het verzorgen van belastingaangiften en het verwerken van salarisgegevens is Van Loon Bedrijfsadvies verplicht het BSN en/of RSIN nummer te verwerken. Vanuit de loonbelasting hebben we een kopie van het identiteitsbewijs nodig. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht ons de identiteit van onze zakenrelaties vast te stellen en dit identiteitsbewijs te bewaren. Alleen onze medewerkers hebben toegang tot deze gegevens.

Van Loon Bedrijfsadvies verwerkt uw persoonsgegevens om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruiken we uw gegevens om:

* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

* U te informeren over onze diensten en producten en eventuele wijzigingen hierin

* U onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Loon Bedrijfsadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Loon Bedrijfsadvies) tussen zit.

Samenwerkende partners

Met de bedrijven waarmee we intensief samenwerken zoals onze slarisverwerker, onze fiscalist en de leverancier van het automatiseringssysteem waarmee we werken, geldt dezelfde verplichtingen en geheimhouding t.a.v. uw privacy. Met hen hebben wij een overeenkomst afgesloten waarin dit is vastgelegd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Loon Bedrijfsadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij dienen de wettelijke bewaartermijn te hanteren, voor alle persoonsgegevens die we registreren, van minimaal 5 jaar. Voor de meeste gegevens geldt een bewaartermijn van 7 of 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Loon Bedrijfsadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een sub-verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Loon Bedrijfsadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Loon Bedrijfsadvies gebruikt alleen technische-, functionele- en analytische cookies. Deze maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Loon Bedrijfsadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar s.vanloon@vanloon-abc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Loon Bedrijfsadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Yda van den Berg via yda@vanloonbedrijfsadvies.nl of Siebe van Loon via siebe@vanloonbedrijfsadvies.nl. Natuurlijk kunt u ook bellen: 058-2046029

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van NOAB-kantoren van toepassing. Door ons de opdracht tot dienstverlening te geven stemt u in met deze voorwaarden en met deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Van Loon Bedrijfsadvies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U kunt ons bereiken via onze website (contactformulier), email, telefoon of kantooradres: www.vanloonbedrijfsadvies.nl

Balthasar Bekkerwei 74

8914 BE  Leeuwarden

058-2046029